Bezpieczne zabawki – obowiązki producentów i importerów

Gdy producenci i importerzy chcą wprowadzić zabawkę na rynek UE, muszą wykazać, że jest ona bezpieczna. Upewnij się, że wprowadzasz na rynek bezpieczne zabawki!

Spis

Wprowadzanie zabawek na rynek UE

Wymogi bezpieczeństwa zabawek w Europie należą do najsurowszych na świecie. Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek 2009/48/WE wzmocniła przepisy ustanowione w dyrektywie z 1988 r., dodając nowe wymogi bezpieczeństwa. Niniejszy artykuł jest streszczeniem informacji umieszczonych na stronie Komisji Europejskiej [link]. Ma na celu szerzenie świadomości nt. obowiązków poszczególnych uczestników łańcucha dostaw i ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci. Mimo, że to głównie producenci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich produktów, importerzy, dystrybutorzy, jednostki notyfikowane i władze krajowe również mają do odegrania ważną rolę w zapewnieniu, że zabawki sprzedawane w europejskich sklepach spełniają wymogi bezpieczeństwa.

Dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek

Role w łancuchu dostaw:

Producent: oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza zabawkę lub która zleca jej zaprojektowanie lub wytworzenie i oferuje zabawkę pod własną nazwą lub znakiem towarowym

Importer: oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, mającą siedzibę we Wspólnocie, wprowadzającą na rynek wspólnotowy zabawkę z kraju trzeciego

Dystrybutor: oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia zabawkę na rynku

Należy pamiętać, że do celów dyrektywy importera lub dystrybutora uważa się za producenta i przyjmuje on na siebie obowiązki producenta, jeżeli wprowadza on zabawkę do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub zmienia zabawkę już wprowadzoną na rynek w taki sposób, że może to mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymaganiami. 

Ponadto, na podstawie Rozporządzenia (UE) 2019/1020 [link] zabawki można wprowadzić do obrotu, tylko jeżeli istnieje podmiot gospodarczy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, który jest odpowiedzialny za:

 • przechowywanie deklaracji zgodności
 • zapewnienie dostępu do dokumentacj technicznej
 • na uzasadniony wniosek organu nadzoru rynku przedstawienie temu organowi wszelkich informacji i dokumentów koniecznych do wykazania zgodności produktu w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu
 • jeżeli ma powody, by przypuszczać, że dany produkt stwarza ryzyko, informuje o tym organy nadzoru rynku
 • podejmuje współpracę z organami nadzoru rynku

 

Jeżeli producent nie ma siedziby na terenie UE i nie wyznaczył upoważnionego przedstawiciela na terenie UE, który wypełniłby te obowiązki, spadają one na importera. 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w:

- określeniu swoich obowiązków związanych z wprowadzeniem zabawki na rynek,
- wyborze i przeprowadzeniu procedury oceny zgodności,
- przygotowaniu dokumentacji, w tym deklaracji zgodności,
- innych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem zabawek

zapraszam do kontaktu!

Obowiązki producenta

Zanim zabawki zostaną wprowadzone na rynek UE, producent musi:

 • przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa: analizę zagrożeń chemicznych, fizycznych, mechanicznych, elektrycznych, łatwopalności, higieny i radioaktywności, jak również ocenę potencjalnego narażenia na te zagrożenia
 • przeprowadzić jedną z dwóch możliwych procedur oceny zgodności w celu wykazania, że zabawka spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa:
  • samoweryfikacja: producent stosuje normy zharmonizowane EN obejmujące wszystkie odpowiednie wymagania bezpieczeństwa dla zabawkę i upewnia się, że jego proces produkcyjny zapewnia zgodność („procedura wewnętrznej kontroli produkcji”). 
  • certyfikacja strony trzeciej: producent składa wniosek o badanie typu WE do jednostki notyfikowanej. Jednostka notyfikowana bada zabawkę i wydaje certyfikat badania typu WE, jeśli zabawka spełnia wymogi bezpieczeństwa UE. Producenci muszą dopilnować, aby ich procesy produkcyjne gwarantowały, że ich zabawki są zgodne z zatwierdzonym typem – więcej na temat „procedury zgodności z typem”
 • sporządzić dokumentację techniczną zawierającą wszystkie istotne szczegóły zapewniające zgodność zabawki z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa
 • sporządzić deklarację zgodności WE stwierdzającą, że wykazano spełnienie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa. Sporządzając niniejszy dokument, producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność zabawki z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa
 • umieścić na zabawce oznakowanie CE bezpośrednio na zabawce, na przymocowanej etykiecie lub na opakowaniu
 • umieścić swoją nazwę i adres, a także oznakowanie umożliwiające identyfikację zabawki w celu śledzenia jej pochodzenia (np. numer partii lub serii)
 • zapewnić, aby do zabawki dołączono instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz opatrzono wymagane ostrzeżenia

Obowiązki importera

Importerzy mogą wprowadzać na rynek UE wyłącznie zabawki spełniające wymogi bezpieczeństwa. Importer musi

 • upewnić się, że producent przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności w celu wykazania, że zabawka spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa
 • upewnić się, że producent sporządził dokumentację techniczną wykazującą, że zabawka spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa
 • posiadać kopię deklaracji zgodności WE, która stwierdza, że wykazano spełnienie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa. Sporządzając niniejszy dokument, producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność zabawki z wymogami bezpieczeństwa
 • upewnić się, że oznakowanie CE jest umieszczone bezpośrednio na zabawce, na przymocowanej etykiecie lub na opakowaniu
 • umieścić na produkcie swoje dane
 • upewnić się, że producent umieścił swoją nazwę i adres, a także element umożliwiający identyfikację zabawki w celu jej śledzenia (np. numer partii lub serii)
 • upewnić się, że do zabawki dołączono instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz że umieszczono na niej wymagane ostrzeżenia

Obowiązki dystrybutora

Dystrybutorzy muszą działać z należytą starannością, udostępniając zabawki na rynku UE. Dystrybutor musi to zweryfikować

 • oznakowanie CE jest umieszczane bezpośrednio na zabawce, na przymocowanej etykiecie lub na opakowaniu
 • producent umieścił swoją nazwę i adres oraz element umożliwiający identyfikację zabawki w celu jej śledzenia (np. numer partii lub serii)
 • importer umieścił swoją nazwę i adres
 • do zabawki dołączono instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz opatrzono wymagane ostrzeżenia.

Jednostki notyfikowane

Jednostki notyfikowane przeprowadzają badania typu WE i wydają certyfikaty badania typu WE. Badanie typu WE jest jedną z dwóch możliwych procedur oceny zgodności, które umożliwiają wprowadzenie zabawek na rynek UE. Jednostki notyfikowane zostały wyznaczone przez ich kraje UE.

Baza danych NANDO [link] zawiera nazwy i dane jednostek notyfikowanych dokonujących oceny zgodności na potrzeby dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek 2009/48/WE.

 

Więcej artykułów:

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!