Kiedy importer wypełnia obowiązki producenta?

Spis

Produkty udostępniane na rynku unijnym muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, niezależnie od ich pochodzenia. Dotyczy to zarówno wyrobów z UE, jak i spoza niej. Prawo harmonizacyjne stosuje się do produktów spoza Unii, gdy mają trafić na rynek unijny. Produkty spoza UE dopiero po spełnieniu formalności przywozowych mogą być udostępniane. Importerzy w wielu przypadkach pełnią obowiązki producentów.

Importer zleca produkcję

Producent to osoba fizyczna lub prawna, która jest odpowiedzialna za zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i wprowadza go do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Definicja ta obejmuje dwa warunki, które muszą być spełnione łącznie: osoba ta musi wytwarzać produkt (lub zlecać jego wytwarzanie) i wprowadzać go do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Jeśli produkt jest sprzedawany pod nazwą lub znakiem towarowym innej osoby, to producentem jest właśnie ta osoba.
Producent może sam zaprojektować i wytworzyć produkt. Może również zlecić jego zaprojektowanie, wytworzenie, montaż, pakowanie, przetworzenie i etykietowanie z myślą o wprowadzeniu go do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym, tym samym przedstawiając siebie jako producenta. W przypadku podwykonawstwa producent musi zachować całkowitą kontrolę nad produktem i dopilnować, aby otrzymywał wszelkie informacje niezbędne do spełnienia swoich obowiązków wynikających z istotnych unijnych aktów harmonizacyjnych. Producent, który zleca wykonanie części lub wszystkich czynności w żadnym wypadku nie może zwolnić się ze swoich obowiązków, przenosząc je np. na upoważnionego przedstawiciela, dystrybutora, użytkownika lub podwykonawcę.

Importer wprowadza produkt pod własną marką

Producent musi znać zarówno projekt, jak i konstrukcję produktu, aby móc wziąć odpowiedzialność za produkt zgodny ze wszystkimi stosownymi przepisami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy producent projektuje, wytwarza, pakuje i etykietuje produkt samodzielnie, jak i sytuacji, gdy część lub wszystkie powyższe czynności są wykonywanie przez podwykonawcę. Producent musi dysponować odpowiednimi informacjami, które pozwalają mu wykazać zgodność produktu z wymogami.

W związku z tym podmiot gospodarczy wprowadzający produkt do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym automatycznie staje się producentem w rozumieniu przepisów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego. 

Bierze zatem na siebie całą odpowiedzialność za ocenę zgodności (projektowanie i wytwarzanie) produktu, nawet w przypadku gdy została on faktycznie przeprowadzona przez kogoś innego. Ponadto musi on posiadać wszystkie dokumenty (tj. dokumentację techniczną, w tym wszelkie istotne sprawozdania z badań) i certyfikaty niezbędne do wykazania zgodności danego produktu z wymogami, lecz nie muszą być one wydane na niego. 

W takich przypadkach musi być jasne, że dokumentacja i certyfikaty wykazują zgodność konkretnego produktu wprowadzonego do obrotu.

Importer wprowadza w produkcie istotne zmiany

Odpowiedzialność producenta spoczywa również na podmiocie, która zmienia przeznaczenie produktu w taki sposób, że zastosowanie znajdą inne zasadnicze lub inne wymagania prawne, albo istotnie zmieni lub przebuduje produkt (a tym samym stworzy nowy produkt) z myślą o wprowadzeniu go do obrotu lub oddaniu do użytku.

Obowiązki producenta, które przejmuje importer:

Importer, który przejmuje obowiązki producenta powinien:

1.

Przeprowadzić stosowną ocenę zgodności lub zlecić jej przeprowadzenie zgodnie z procedurami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym. Producent (importer) może być zobowiązany do udostępnienia produktu jednostce notyfikowanej w celu przeprowadzenia oceny zgodności.

Producent (importer) ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność produktu;

2.

Sporządzić wymaganą dokumentację produktu;

3.

Sporządzić deklarację zgodności UE;

4.

Dołączyć do produktu instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z wymogami odpowiedniego unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników. 

Powinny być to wszystkie informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania produktu, umożliwiające konsumentowi montaż, instalację, obsługę, przechowywanie, konserwację i usunięcie produktu.

Instrukcja montażu lub instalacji powinna zawierać wykaz części i potrzebnych specjalnych umiejętności lub narzędzi.

Instrukcja obsługi powinna zawierać informacje dotyczące ograniczenia użytkowania, potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej, konserwacji i czyszczenia lub naprawy.

Na producencie (importerze) spoczywa obowiązek określenia odpowiednich informacji, które powinny być zawarte w instrukcji, oraz informacji na temat bezpieczeństwa dotyczących danego produktu. Producenci muszą umieć przewidzieć nie tylko to, co uważają za użytkowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem, lecz postawić się w sytuacji przeciętnego użytkownika danego produktu i wyobrazić sobie, w jaki sposób prawdopodobnie używaliby tego produktu.

Ponadto narzędzie zaprojektowane i przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów może być również używane przez inne osoby, co należy uwzględnić w jego projekcie i instrukcjach dołączonych do urządzenia.

Instrukcje i informacje o bezpiecznym użytkowaniu muszą być jasne, zrozumiałe i czytelne;

5.

Spełnić następujące wymagania identyfikowalności:

Przechowywać dokumentację produktu i deklarację zgodności UE przez 10 lat od chwili wprowadzenia produktu do obrotu lub przez okres wskazany w odpowiednim unijnym akcie harmonizacyjnym.

Dopilnować, aby na produkcie znajdował się typ, numer partii lub serii lub inny element pozwalający na jego identyfikację.

Podać następujące elementy: swoją 1) nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy i 2) adres kontaktowy na produkcie lub, jeśli nie jest to możliwe ze względu na rozmiar lub właściwości fizyczne produktu – na opakowaniu lub w dołączonej dokumentacji.

6.

Umieścić znak zgodności (oznakowanie CE, a w stosownych przypadkach inne oznakowania) na produkcie zgodnie z odpowiednimi przepisami;

7.

Dopilnować, aby w przypadku produkcji seryjnej wprowadzono procedury gwarantujące stałą zgodność produktów z wymogami. Należy odpowiednio uwzględnić zmiany w projekcie lub właściwościach produktu i zmiany w normach zharmonizowanych lub specyfikacjach technicznych, w odniesieniu do których zadeklarowano zgodność produktu.

Rodzaj działania, które producent powinien podjąć, zależy od charakteru zmian w normach zharmonizowanych lub specyfikacjach technicznych, a w szczególności od tego, czy dane zmiany są istotne, jeśli chodzi o spełnianie zasadniczych lub innych wymagań prawnych, i czy dotyczą danego produktu. Może to wymagać np. aktualizacji deklaracji zgodności UE, zmiany projektu produktu, skontaktowania się z jednostką notyfikowaną itp.;

8.

W stosownych przypadkach certyfikować produkt i/lub system jakości.

Źródło: Niebieski przewodnik – wdrażanie unijnych przepisów dotyczących produktów 2022, 2022/C 247/01 [link]

Więcej artykułów:

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!