Dbasz o zgodność produktów? Sprawdź się

50 pytań, dzięki którym sprawdzisz czy zgodność produktów to temat wdrożony i dobrze zorganizowany w Twojej firmie! Sprawdź się sam.

Spis

Sprawdź się sam! Poniższa lista jest pomocna przy określaniu stopnia dojrzałości Twojej organizacji w zakresie zagadnień związanych z odpowiedzialnością za produkt. Nie wyczerpuje tematu ale nakreśla obszary, które wymagają uwagi.

W razie pytań i wątpliwości lub propozycji jej rozszerzenia, zapraszam do kontaktu!

Twoja rola i odpowiedzialności

 • Jaka jest Twoja rola, czy jesteś producentem, upoważnionym przedstawicielem, importerem produktów, właścicielem platformy sprzedażowej, własnego sklepu internetowego, dystrybutorem, właścicielem marki?
 • Czy wiesz jakie odpowiedzialności wynikają z Twojej roli w łańcuchu dostaw?
 • Czy Twoje dane powinny znaleźć się na produkcie, opakowaniu, dokumentach towarzyszących?
 • Czy jesteś świadomy zakresu odpowiedzialności za bezpieczeństwo produktu?
 • Czy polegasz na dokumentach i odpowiedzialności swoich dostawców? 
 • W jaki sposób upewniasz się, że Twoi dostawcy wypełnili swoje obowiązki? 
 • Czy wiesz, jakie są konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących zgodności produktów?

Identyfikacja wymagań

 • Czy wiesz, jakie przepisy dotyczące importu produktów spoza Unii Europejskiej?
 • Czy wiesz jakie wymagania obejmują Twoje produkty?
 • Jak wygląda proces wprowadzania nowego produktu do oferty?
 • Kto odpowiada za identyfikację wymagań prawnych w Twojej organizacji?
 • Kto jest odpowiedzialny za zebranie i kontrolę dokumentów?
 • Kto odpowiada za przeprowadzenie oceny zgodności?
 • Kto decyduje o oznakowaniu produktu, opakowania, treści instrukcji obsługi?
 • Czy wiesz, jakie regulacje obowiązują w krajach, w których oferujesz swoją sprzedaż?
 • Czy wiesz, jakie są przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji produktów?
 • Czy nadzorujesz wymagania krajowe dotyczące rejestracji oraz opłat związanych z wprowadzaniem do obrotu opakowań, baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego?

Dokumentacja

 • Jaka dokumentacja jest wymagana w przypadku Twojego produktu?
 • W jakim zakresie jesteś odpowiedzialny za dokumentację produktu?
 • Czy wiesz, jakie dokumenty powinieneś przechowywać w celu udokumentowania zgodności produktu?
 • Kto może poprosić o wgląd do pełnej dokumentacji?
 • Czy w przypadku kontroli organów nadzoru rynku, to Ty jesteś zobowiązany do przedstawienia dokumentacji wykazującecj zgodność produktu?
 • Jak przechowywane są informacje nt. produktów z Twojej oferty?
 • Jak te informacje są archiwizowane?
 • Czy posiadasz dokumentację potwierdzającą zgodność Twoich produktów?
 • Czy jesteś w stanie wykazać zgodność produktów wprowadzonych na rynek do 10 lat wstecz?
 • Czy produkt wymaga opracowania deklaracji zgodności UE, deklaracji właściwości użytkowych, karty charakterystyki?
 • Czy wszystkie deklaracje zgodności UE, deklaracje właściwości użytkowych, karty charakterystyki są aktualne?
 • W jaki sposób nadzorujesz aktualność dokumentacji?
 • Czy polegasz na dokumentacji od dostawców? 
 • W jaki sposób upewniasz się, że dokumenty od dostawców są kompletne i aktualne?
 • Czy raporty z testów i certyfikaty, które posiadasz są aktualne?
 • Jak uaktualniasz posiadaną dokumentację w przypadku zmian w przepisach (nowe wymagania, zmiana wymagań, wycofane normy, nowe normy itp.)?

Zmiany w przepisach, nowe wymagania

 • Czy śledzisz zmiany w przepisach?
 • Jakie są Twoje źródła informacji na temat przepisów?
 • Jakie kroki podejmujesz w celu monitorowania zmian w przepisach?
 • Jak reagujesz na informacje o nowych wymaganiach?
 • Jak często przeprowadzasz przegląd produktu i dokumentacji pod kątem nowych wymagań?
 • Czy śledzisz zmiany w przepisach dotyczących substancji niebezpiecznych w produktach?
 • Czy śledzisz wymagania krajowe w zakresie rejestracji oraz opłat związanych z wprowadzaniem do obrotu opakowań, baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego?

Postępowanie z produktem niezgodnym

 • Czy wiesz, jakie są Twoje obowiązki w przypadku, gdy produkt nie spełnia wymagań zgodności?
 • Jak często przeprowadzasz audyty wewnętrzne dotyczące zgodności produktów?
 • Jakie działania podejmujesz w przypadku otrzymania informacji o niezgodnym produkcie?
 • Jak wygląda procedura postępowania w przypadku wykrycia niezgodności produktu?
 • Jak nadzorujesz niezgodności zgłaszane przez Klientów?
 • Jak reagujesz na niezgodności zgłaszane przez Klientów?
 • Czy dochodzi do wypadków, urazów, sytuacji niebezpiecznych z udziałem Twoich produktów?
 • Czy regularnie śledzisz raporty dotyczące wycofania produktów z rynku?
 • Czy masz procedury w przypadku otrzymania informacji o wadliwym produkcie?
 • Czy korzystasz z bazy danych dotyczącej produktów niebezpiecznych?

Jeżeli potrzebujesz szkolenia, konsultacji lub chciałbyś zlecić działania w zakresie zgodności produktów, zapraszam do kontaktu!

Więcej artykułów:

Zeskanuj kod i dodaj mnie do kontaktów WeChat!